Make your own free website on Tripod.com

Ditulis oleh : ASAS

P E D O M A N

Email : asassg@yahoo.com

   Kuliah: Ustaz Malik Ahmad                                                                                  


AKIDAH IMANPENDAHULUAN

Allah berfirman dalam surah Asy Syuura ayat 52.

Yang bermaksud: Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) - Al-Quran sebagai roh (yang menghidupkan hati perintah Kami; engkau tidak pernah mengetahui (sebelum diwahyukan kepadamu): apakah Kitab (Al-Quran) itu dan tidak juga mengetahui apakah iman itu; akan tetapi Kami jadikan Al-Quran: cahaya yang menerangi, Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. (Asy Syuura ayat 52).

Marilah kita sama-sama mendoakan dan mengucap salam serta kebahagian kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w.

Allah berfirman dalam surah Israa ayat 85.

Yang bermaksud: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan: "Roh itu dari perkara urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan kepada kamu (manusia) sedikit sahaja". (Israa ayat 85).

Penerangan yang akan dinayatakan berhubung dengan Tauhid/Akidah adalah berdasarkan Al Quran dan Hadis Nabi Muhammad s.a.w. Semoga jiwa kita mendapat Nur dari ayat-ayat Allah dan menghindar dari keraguan-keraguan kerana mendengar berbagai pendapat yang mengelirukan kesucian Tauhid/Akidah.

ISLAM ITU TERDIRI DARI KEIMANAN DAN AMAL.

Islam adalah agama Allah yang di wahyukanNya kepada Nabi Muhammad s.a.w. berupa keyakinan, perintah dan larangan yang menjalin kebahagiaan di dunia dan akhirat, kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kepada manusia dimana manusia itu sebagai khalifah dan diserahkan kepadanya mengurus isi dunia dan keselamatan.

Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78.

Yang bermaksud: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya Dia lah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan ugamanya); dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara ugama, ugama bapa kamu Ibrahim. Ia menamakan kamu: "orang-orang Islam" semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah). Oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah! Dia lah Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian sifatNya) Dia lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi pertolongan. (Al-Hajj ayat 78).

Allah berfirman dalam surah A-Li ’Imran ayat 15 hingga 19.

Yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): "Mahukah supaya aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu? Iaitu bagi orang-orang yang bertaqwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa Syurga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan/ isteri-isteri yang suci bersih, serta (beroleh pula) keredaan dari Allah". Dan (ingatlah), Allah sentiasa Melihat akan hamba-hambaNya; (Iaitu) orang-orang yang berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu, ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab neraka";(Dan juga) orang-orang yang sabar (dalam menjunjung perintah Allah), dan orang-orang yang benar (perkataan dan hatinya), dan orang-orang yang sentiasa taat (akan perintah Allah), dan orang-orang yang membelanjakan hartanya (pada jalan Allah), dan orang-orang yang beristighfar (memohon ampun) pada waktu sahur. Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai ugama Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. ( A-Li ’Imran ayat 15 hingga 19).

Allah berfirman dalam surah Al-Bakarah ayat 30.

Yang Bermaksud: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah (Nabi Adam) di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya". (Al-Bakarah ayat 30).

ISLAM ITU TERDIRI DARI KEKUATAN IMAN DAN AMAL.

Iman menjadi dasar akidah dan dasar pegangan yang menghayati seluruh syari’at Islam dan menumbuhkan hukum-hukum yang mengatur segala cabang kehidupan.

Amal menjadi syari’at dan hukum-hukum kehidupan yang sesuai dengan keimanan dan akidah.

Iman dan amal ( akidah dan syari’at ) itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, sentiasa berdamping antara satu sama yang lain. Maka iman tampa mematuhi syari’at dan hukum bathil dan kepatuhan tampa jiwa iman juga bathil.

Allah berfirman dalam surah Al-Bakarah ayat 25.

Yang bermaksud: Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata: "Inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu"; dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya), dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. (Al-Bakarah ayat 25).

Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97.

Yang bermaksud: Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. (An-Nahl ayat 97).

Allah berfirman dalam surah Mariyam ayat 96.

Yang bermaksud: . Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. (Mariyam ayat 96).

Hadis Rasulullah s.a.w.

1.

Tidak beriman sesaorang kamu melainkan bila aku (Rasullulah) lebih di cintanya dari pada bapanya, anaknya, dirinya sendiri dan seluruh manusia. (Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, asal Anas bin Malik).

2.

Tidak beriman sesaorang kamu melainkan bila aku (Rasullulah) lebih di cintanya dari pada bapanya, anaknya, dirinya sendiri dan seluruh manusia. (Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, asal Anas bin Malik).

3.

Tidak beriman seseorang kamu kecuali kalau keinginanya (hawa nafsu) sudah patuh kepada yang aku bawa (peraturan agama yang aku sampaikan). (Hadis diriwayatkan oleh Dailami).

4.

Umar bin Khattab datang kepada Nabi s.a.w. dan ia berkata: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya Engkau lebih saya cinta dari segala apapun juga, kecuali diriku sendiri". Kata Rasulullah "Tidak! Ya Umar sampai aku lebih engaku cintai dari dirimu sendiri." Umar menjawab: "Demi Allah yang telah mengutusmu membawa agama yang benar, sesungguhnya engkau lebih aku cinta dari diri ku sendiri." Kata Rasulullah: "Sekarang baru sempurna imanmu hai Umar.

PERGERTIAN IMAN ATAU AKIDAH.

Pengertian iman atau akidah meliputi enam prinsip:

1

Mengenal Allah, mengenal asma san sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi dan Sempurna, mengenal dalil-dalil yang meyakinkan tentang wujud Allah dan mengenal kebesaran Allah yang nyata di alam ini dan dalam perjalanan alam.

2

Mengenal alam yang tidak nampak, yaitu alam ghaib (ma wara al thabi’ah, metafisika) dan kekuatan-kekuatan yang ada di alam ghaib itu seperti kekuatan kebajikan yang dimiliki oleh Malaikat, kekuatan-kekuatan kejahatan yang dimiliki oleh iblis dan syaitan-syaitan yang menjadi tenteranya dan mengenal alam ghaib yang lain seperti syurga dan neraka, ti jin dan ruh dll.

3

Mengenal kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan yang baik dari yang bathil, menentukan mana yang baik dan mana yang jahat, menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram dan menunjukan mana yang terpuji dan mana yang keji.

4

Mengenal Nabi-nabi dan Rasul-rasul Allah yang telah dipilih oleh Allah untuk menberi petunjuk dan memimpin manusia kejalan yang benar.

5

Mengenal hari akhirat, hari sesudah mati dan segala yang akan terjadi sesudah itu, seperti hari kebangkitan manusia, hari menghisab (tinbangan) amalan baik dan jahat, hari pembalasan di atas apa yang kita telah lakukan didunia, masuk syurga atau neraka.

6

Mengenal adanya qadarNya (ketentuan yang ditetapkan Allah) yang mesti dituruti dalam kehidupan, dalam pembinaan dan pengurusan alam sekelian.


* B E R S A M B U N G *

( SILA TEKAN BERIKUT UNTUK KE SAMBUNGAN AKIDAH )

PAPARAN UTAMA

* A M I N *

SAMBUNGAN AKIDAH