Make your own free website on Tripod.com

Ditulis oleh : ASAS

P E D O M A N

Email : asassg@yahoo.com

   Kuliah: Ustaz Malik Ahmad                                                                                  


SAMBUNGAN AKIDAH / IMANAKIDAH ITU SAMA DARI DARI DAHULU HINGGA KEAKHIR ZAMAN

Begitulah mafhum iman yang diturunkan Allah dalam kitab-kitab yang disampaikan oleh Rasul-rasul Allah dan diwasiatkan menjadi pegangan hidup bagi orang-orang dahulu hingga di akhir zaman.

Jadi akidah itu hanya satu dan sama di setiap masa dan tempat di alam ini dan tidak berubah-ubah kerana pergantian manusia dan keturunan, Allah itu satu tiada beranak dan diperanakan.

Allah berfirman dalam surah Asy-Syuurah ayat 13.

Yang bermaksud: Allah telah menerangkan kepada kamu - di antara perkara-perkara ugama yang Ia tetapkan hukumnya - apa yang telah diperintahkanNya kepada Nabi Nuh, dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), dan juga yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu: "Tegakkanlah pendirian ugama, dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya". Berat bagi orang-orang musyrik (untuk menerima ugama tauhid) yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakiNya untuk menerima ugama tauhid itu, dan memberi hidayah petunjuk kepada ugamaNya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadaNya (dengan taat). (Asy-Syuurah ayat 13)

Agama Islam disyar’atkan dan diwasiatkan kepada kita, sama dengan yang telah disyari’atkan kepada umat-umat sebelum kita yaitu tentang akidah dan keimanan. Bukan mempunyai cara-cara beramal dan syari’at tersendiri yang sesuai dengan tempat, keadaan dan kekuatan fikiran dan rohaniah masing-masing mengikut keadaan masa.

Allah berfirman dalam surah Al-Maaidah ayat 48.

Yang bermaksud: Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka (Ahli Kitab) itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kepadamu), dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng) dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) suatu Syariat dan jalan ugama (yang wajib diikuti oleh masing-masing). Dan kalau Allah menghendaki nescaya Ia menjadikan kamu satu umat (yang bersatu dalam ugama yang satu), tetapi Ia hendak menguji kamu (dalam menjalankan) apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan (beriman dan beramal soleh). Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya, maka Ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. (Al-Maaidah ayat 48)

 

AKIDAH ITU MESTI SATU DAN TETAP TIDAK BERUBAH-UBAH.

Allah menjadikan akidah itu hanya satu dan tetap, tidak boleh berubah-rubah untuk seluruh manusia dari masa ke semasa, sebab akudah itu memounyai pengaruh yang kuat dan kemanfaatan yang nyata terhadap kehidupan peribadi manusia dan kehidupan masyarakat.

Maka Mengenal Allah dengan sendirinya memancarkan perasaan kesucian, kesedaran-kesedaran terhadap kebajikan, untuk sentiasa mengingat Allah (muraqabah) dan menumbuhkan keinginan untuk mengangkat perkerjaan-perkerjaan yang besar dan mulia dan untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang salah dan kotor.

Mengenal Malaikat menjadikan diri manusia tertarik (berminat) hendak menyamai atau mencontohi kesucian Malaikat. Sentiasa beribadat kepada Allah dan ta’at segala perintah Allah. Sentiasa menegakkan kebenaran dan kebajikan dan segala yang dilakukan harus yang baik dan dengan maksud yang baik dan luhur.

Mengenal kitab-kitab Allah memberi pengertian tentang perancangan, pentabiran, dari segi hukum-akam, kehakiman, sistem kehidupan yang baik dan benar yang sudah dirumuskan sendiri oleh Allah. Dengan rapi, tersusun, terjamain kesempurnaan dari segi kehidupan lahiriyah (material) dan rohaniah (morol). Sesuai untuk semua sistem kehidupan untuk seluruh umat manusia.

Mengenal Rasul-Rasul Allah bertujuan mengenal kepimpinan-kepimpinan dan teladan-teladan hidup yang dipimpinkan oleh Rasul-rasul itu. Lantas dituruti dengan taat dengan menyadari bahawa pimpinan Rasu-rasul itulah yang terbaik, bermutu tinggi yang mampu untuk membawa manusia kepada kehidupan yang beruntung dan suci yang sesuai dengan kehendah Allah.

Mengenal akhirat memberi kesedaran tentang perjalanan hidup yang panjang sampai di hari sesudah mati dan kiamat yang harus dilalui dengan perencanaan/program jangka panjang. Maka mengingat hari akhirat itu mendorong manusia kepada kesungguhan mempersiapkan diri dari kejahatan dan maksiat, kerana diakhirat nanti ada pertimbangan Allah, ada azab Allah yang pediah, ada syurga dan neraka dll.

Mengenal Kadar/ketentuan Allah memberi manusia kekuatan-kekuatan dalam mengharungi kehidupan, mengatasi segala penderitaan dan kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapinya. Membesarkan jiwa sehingga apa masalah besar yang di hadapinya hanya kecil dan sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Sebab dengan ketentuan Allah segala sesuatupun boleh berubah dan hanya dengan ketentukan Allah jua apa yang akan berlaku.

AKIDAH ITU ADALAH ROH.

Akidah itu adalah roh, roh dari peribadi anggota masyarakat. Kalau akidah ada , bererti dia hidup, kalau akidah tiada bererti dia jadi orang yang mati roh atau dengan perkataan lain, "akidah itu adalah nur". Tampa akidah manusia buta, terjerumus ke dalam ranjau dan belukar kehidupan dan terpesong ke dalam lembah kesesatan.

Allah berfirman dalam surah Al-An’aam ayat 122.

Yang bermaksud: Dan adakah orang yang mati (hatinya dengan kufur), kemudian Kami hidupkan dia semula (dengan hidayah petunjuk), dan Kami jadikan baginya cahaya (iman) yang menerangi (sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan dapatlah) ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia, (adakah orang yang demikian keadaannya) sama seperti yang tinggal tetap di dalam gelap-gelita (kufur), yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Demikianlah (sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang-orang yang beriman), diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan (dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat). (Al-An’aam ayat 122)

Akidah juga menjadi sumber yang menerbitkan perasaaan-perasaan halus dan kecemasan, menumbuhkan benih-benih dari sifat-sifat yang indah serta sopan. Maka tidak ada sesuatu yang baik dan membahagiakan melainkan mesti bermula dari akidah. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan amal shalih dimulainya lebih dahulu dengan menyebutkan bentuk akidah yang menjadi sendi dan urat amalan shalih itu.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177.

Yang bermaksud: Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang yang bertaqwa. (Al-Baqarah ayat 177).

SEDIKIT TENTANG BIDAAH ( Kuliah: Ust. Abdullah Loutfi)    

Perkara yang sangat baik dan di tuntut oleh syarak. Apa sahaja yang orang-orang muslim nampak perkara itu molek, maka moleklah pada pandangan Allah dan apa sahaja yang di pandang kotor, maka kotorlah pada pandangan Allah.

Bukan tiap-tiap perkara yang tidak dibuat oleh orang-orang solatulsalleh (orang-orang Islam dahulu kala (permulaan Islam) adalah bidaah

Para Ulamak membahagikan bidaah kepada lima bahagian:

1. Bidaah wajib    :

Menolak/membantah atas ahli yang condong (menyampang) pada kesesatan dan wajib reka belajar ilmu nahu.

2. Bidaah sunat    :

Kita buat rumah orang tua, azan atas menara, membuat sekolah dll.

3. Bidaah makruh :

Menghias masjid, mengukir Quran dll.

4.. Bidaah harus   :

Mengayak tepung, membuat alas makan dll.

5. Bidaah haram  :

Orang-orang yang mereka (reka) sesuatu yang menyalahi sunah seperti: (membuat kelab, tempat berjudi, tempat berhibur dan tidak mengandungi dalil-dalil syarak).

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 219.

Yang bermaksud: Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada menafa'atnya". Dan mereka bertanya pula kepadamu: apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan).? Katakanlah: "Dermakanlah apa-apa yang lebih dari keperluan kamu". Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir.

Allah berfirman dalam Surah Al-Maa’idah ayat 90 & 91.

Yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah semuanya kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesunggunnya Syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil?

Bukan semua bidaah itu haram, kalau tiap-tiap bidaah itu haram nescaya Abu Bakar Siddiq, Umar Ibnul Khattab dan Zaid bin Tsabit tidak mereka-reka Al-Qur’an dan Umar Ibnul Khattab mereka-reka Kai-Mu-Lai tetapi mereka-reka perkara yang bertujuan jahat dan sesat itu haram.

Allah berfirman dalam Surah An-Nisaa’ ayat 69.

Yang bermaksud: Dan sesiapa yang ta'at kepada Allah dan RasulNya, maka mereka akan di tempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan ni'mat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-nabi dan orang-orang Siddiqiin (orang-orang yang beriman zahir dan batin) dan orang-orang yang Syahid, serta i orang-orang yang solih. Dan menjadi teman rakan kepada orang-orang yang ta'at.

Allah berfirman dalam Surah A-Li ‘Imran ayat 31.

Yang bermaksud: Katakanlah wahai Muhammad :" Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutlah daku, necaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya kita menyambut hari kelahiran Nabi s.a.w adalah bidaah (reka), tetapi reka ini adalah reka yang baik (hasanah).


* A L H A M D U L I L A H *

( SILA TEKAN BERIKUT UNTUK KE KULIAH QADAR ALLAH )

PAPARAN UTAMA

* A M I N *

QADAR ALLAH